REUMACENTRUM
en
CENTRUM
GESPECIALISEERDE
GENEESKUNDE
te
GENK

Privacy Policy

Medisch Centrum Genk CVBA, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Weg naar As 123, ondernemingsnummer 0431.775.110, 089/36.29.36, www.medischcentrumgenk.be en www.reumacentrum-genk.be, info@reumacentrum-genk.be, hierna genoemd ‘MCG’, draagt het zorgvuldig omspringen met persoonsgegevens hoog in het vaandel.
 
In deze Policy wordt dan ook aangegeven voor welke doeleinden de verzamelde persoonsgegevens gebruikt worden en hoe er getracht wordt om een adequate bescherming van deze gegevens te waarborgen.
 
MCG volgt ter zake de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EU, hierna genoemd ‘GDPR’.
Voorts zal MCG er zorg voor dragen dat zij zich in de mate van het mogelijke confirmeert aan de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die genomen worden naar aanleiding van de voormelde wetgeving.

1.   Persoonsgegevens
 
Persoonsgegevens behelzen alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een persoon wordt als ‘identificeerbaar’ beschouwd als hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 
Zo kan MCG als verwerkingsverantwoordelijke onder andere uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, e.d. verzamelen.
 
2.   Beheer van gegevens
 
MCG zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens. Zowel MCG als haar aangestelden nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de te verrichten verwerking.
In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid zal MCG er over waken dat de gegevens worden bijgewerkt en dat onjuiste, onvolledige en niet ter zake dienende gegevens worden verbeterd of verwijderd.
 
Voorts zal MCG er, in de mate van het mogelijke en naar redelijkheid, voor zorgen dat haar aangestelden slechts beperkt toegang hebben tot de gegevens en verwerkingsmogelijkheden. Met name zullen deze beperkt blijven tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst.
Op deze manier tracht MCG een passend beveiligingsniveau te bieden voor deze persoonsgegevens en de verwerking er van.
 
De betrokkene zal verplicht zijn de gevraagde persoonsgegevens aan MCG te verstrekken omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om de overeenkomst te sluiten en uit te voeren.
Indien de betrokkene de gevraagde gegevens niet verstrekt, zal MCG de gevraagde diensten niet kunnen leveren.
 
3.   Doel van de verwerking
 
MCG verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn om de beoogde doelstelling te verwezenlijken.
Zowel het verstrekken van geneeskundige zorgen, het voeren van een patiëntenadministratie als het opstellen van facturen dienen om een maximale kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening te kunnen verstrekken.

4.   Rechtsgrond van de verwerking
 
De verwerking van persoonsgegevens door MCG gebeurt dan ook op basis van de volgende rechtsgronden:

  • toestemming van de patiënt/betrokkene;
  • noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst of het nemen van precontractuele maatregelen;
  • noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van MCG, met name het verzekeren van de continuïteit van de activiteiten;
  • om aan alle wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan MCG onderworpen is te kunnen voldoen.
 
5.   Delen van gegevens en doorgiften
 
In principe worden persoonsgegevens enkel gedeeld met toestemming van de betreffende natuurlijke persoon of indien dit nodig is om een transactie te voltooien of een product of dienst te kunnen leveren.
Voorts worden de gegevens, indien nodig, ook gedeeld met de leveranciers van MCG, wanneer dit wettelijk vereist is, wanneer MCG betrokken is in een geschil met de betrokkene, om patiënten te beschermen en om de (eigendoms)rechten van MCG te beschermen.
 
MCG zal de betreffende gegevens niet doorgeven aan een derde land of internationale organisatie.
 
6.   Bewaartermijn van de gegevens
 
De verzamelde persoonsgegevens zullen door MCG worden verwerkt gedurende de gehele periode waarin de betrokkene/patiënt beroep doet op de diensten van MCG.
Gegevens binnen een medisch dossier dienen wettelijk gedurende een periode van dertig jaar te worden bewaard, te rekenen vanaf de datum wanneer de betrokkene niet langer beroep doet op de diensten van MCG.
Deze termijn zal MCG de mogelijkheid geven om haar wettelijke verplichtingen na te komen, voorschriften te doen naleven, geschillen op te lossen, beveiliging te handhaven, fraude of misbruiken te voorkomen, e.d.m.
 
7.   Rechten van betrokkenen
 
MCG zal de uitoefening van de volgende rechten aan de natuurlijke persoon faciliteren:
  • recht op inzage in zijn persoonsgegevens;
  • recht op rechtzetting van zijn onjuiste persoonsgegevens;
  • recht op wissen van zijn persoonsgegevens;
  • recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens;
  • recht op overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens;
  • recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming.
 
Bovendien heeft de betrokkene op elk ogenblik het recht de door hem gegeven toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke intrekking kan echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.
 
Hiertoe kan de betrokkene haar verzoek per e-mail overmaken aan MCG op het e-mailadres dataprotectionofficer@medischcentrumgenk.be.
MCG zal onverwijld en in elk geval binnen een maand reageren op het verzoek van de patiënt.
 
8.   Slotbepalingen
 
Indien de betrokkene van oordeel zou zijn dat de verwerking van haar persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de GDPR kan zij hieromtrent een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
 
MCG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.